தமிழ்நாட்டில் பீர் விலை

1.கிங்பிஷர்

Kingfisher beer

விலை: ₹130க்கு 650மில்லி

2.ராயல் சால்இன்


royal-challenge-beer

விலை: ₹750க்கு 750மில்ல

3.பட்வைஸர்

budweiser-beer

விலை: ₹160க்கு 330மில்லி

4.டுபோர்க்

 

tuborg-deluxe-beer

விலை: ₹140க்கு 650மில்லி

5.கரோனா

corona-extra-beer

விலை: ₹270க்கு 330மில்லி

6.ஹெய்னெகன்

heineken-lager-beer

விலை: ₹280க்கு 330மில்லி

7.ராயல் டச்சு போஸ்ட் ஹார்ன் கோட் வெயிஸ் பீர்

Royal-Dutch-Post-Horn-Wheat-Weiss-beer1

விலை: ₹270க்கு 330மில்லி